STOPPYiEquipment gradually brings errant vehicles entering the work area to a full stop in a short distance.j

Products  STOPPY (gradually brings errant vehicles entering the work area to a full stop in a short distance for standard-size vehicles)

 STOPPY operates on the principle of leverage in using the forward moving force of the vehicle to lift its front wheels off the ground. Simultaneously, the weight of the vehicle itself generates friction between the road surface and the specially designed rubber on the bottom of the device which forces the vehicle to come to a stop.


¡folded   ¡deployed

 

 

Arrow board is an optionSPECIFICATIONS
Material Aluminum alloy
Surface treatment Baked finish
Rubber Molded synthetic rubber
Dimensions (deployed) L696~W530~H690
Dimensions (folded) L1020~W530~H220
Weight 11.5‚‹‚‡

Road safety equipments, Road protection hardware, and Shock-absorption equipment for vehicles, HANAI CO., LTD.
12-1 Fujimi-cho, Naka-ku, Nagoya, 460-0014, Japan PHONE: +81-52-871-6311 FAX: +81-52-871-6312

Copyright © HANAI CO., LTD. All Rights Reserved.